Onderzoeksvoorstel indienen

Wilt u statistische informatie uit de SHM-database ontvangen of data opvragen voor eigen onderzoek, gebruik dan het formulier aanvraag onderzoeksdata. Voor meer informatie over de procedure voor het verkrijgen van onderzoeksdata klik op ‘Een voorstel indienen’ hieronder.

Als u een verzoek wilt indienen voor het gebruik van SHM-data, dient u het formulier aanvraag onderzoeksdata in te vullen. Dit formulier kunt u hieronder downloaden.

Aanvraagformulier onderzoeksdata (onderzoeksvoorstel)
Voorstellen dienen opgestuurd te worden naar: hiv.monitoring@amsterdamumc.nl. Aanvullend materiaal ter ondersteuning, zoals artikelen en publicaties, kunnen als Word-bestand of PDF in de mail worden toegevoegd.

Elk voorstel dient de volgende informatie te bevatten:

 • titel
 • samenvatting
 • gegevens projectleider en deelnemers
 • beschrijving (waaronder onderzoeksvragen, achtergrond, literatuur en aanvullende waarde en implicaties van het onderzoek)
 • opzet en planning

Ruwe data worden alleen verstrekt aan groepen die een bijdrage leveren aan de database van de 24 hiv-behandelcentra in Nederland, en aan andere gevestigde academische onderzoeksgroepen. Anderen mogen deze data alleen gebruiken in samenwerking met SHM. 

Na indiening wordt het voorstel gereviewd door de werkgroep van SHM. De werkgroep kan aanbevelingen doen voor aanpassing van het project voorafgaand aan goedkeuring. Het bestuur van SHM geeft de uiteindelijke goedkeuring. Bij goedkeuring van het onderzoeksvoorstel wordt de projectleider hierover geïnformeerd en wordt het onderzoek opgenomen onder de pagina lopende projecten

Voordat u de data van SHM ontvangt, moet de projectleider het formulier Overeenkomst betreffende gebruik van data van Stichting HV Monitoring invullen en opsturen.

SHM verwacht aan het begin van elk nieuw jaar van de projectleider een voortgangsrapportage, die in het jaarverslag gepubliceerd zal worden. De projectleider ontvangt hiervoor een template, die ingevuld moet worden. De rapportage dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

samenvatting van de voortgang, waaronder achtergrond, methoden, resultaten en conclusies;

een overzicht van publicaties in peer reviewed tijdschriften of andere gedrukte publicaties die voortkomen uit het onderzoeksproject;

samenvattingen van presentaties, auteurs, datum en plaats van presentatie.

SHM dient te worden geïnformeerd over publicaties die voortkomen uit het onderzoeksproject. De publicaties worden opgenomen op de SHM-website onder publicaties. Regels voor naamsvermelding van SHM en het ministerie van VWS staan hieronder vermeld.

Ingediende of gepubliceerde artikelen moeten verwijzen naar Stichting HIV Monitoring en het Ministerie van VWS.

 • De formulering kan als volgt: namens het ATHENA observationele HIV cohort of on behalf of the ATHENA observational HIV cohort
 • Als aanvulling moet het Ministerie van VWS erkend worden voor hun support. De formulering kan als volgt: de ATHENA-database wordt door Stichting HIV Monitoring onderhouden en met een instellingssubsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierd via het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of The ATHENA database is maintained by Stichting HIV Monitoring and supported by a grant from the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport through the Centre for Infectious Disease Control of the National Institute for Public Health and the Environment.
 • De lijst van hoofdbehandelaren van de deelnemende hiv-behandelcentra moet als voetnoot opgenomen worden. 
 • Voor studies die geen gebruik maken van data van kinderen en/of jongeren, gebruik de lijst van acknowledgements van behandelteams voor volwassenen. 
 • Voor studies die alleen gebruik maken van data van kinderen en/of jongeren, gebruik de lijst van acknowledgements van pediatrische behandelteams. 
 • Alle ingediende artikelen met vermelding van het projectnummer kunnen gemaild worden aan: hiv.monitoring@amsterdamumc.nl
 • Alle lijsten van acknowledgements zijn ook beschikbaar in het Nederlands. Neem hiervoor contact op met de Communications unit of de Data analysis, reporting & research unit van Stichting HIV Monitoring via hiv.monitoring@amsterdamumc.nl of 020 5664172.