Dataverzameling

Het verzamelen van data over hiv-infecties is cruciaal voor het behouden en verder ontwikkelen van de zorg voor mensen die leven met hiv. De behandelgegevens van alle mensen die leven met hiv en die zorg krijgen bij een van de hiv-behandelcentra in Nederland worden daarom, na uitdrukkelijke toestemming, verzameld en opgeslagen in de SHM-database. SHM beheert de database en bewaakt toegang tot en het gebruik van de gecodeerde data.

SHM gebruikt de gegevens om inzicht te krijgen in de hiv-epidemie en hiv-behandeling in Nederland.

SHM verstrekt geen gegevens aan commerciële partijen, zoals verzekeraars of farmaceutische ondernemingen. SHM geeft ook toestemming aan de hiv-onderzoeksgroepen voor het gebruik van specifieke data voor onderzoeksdoeleinden indien deze aan de strenge wettelijke en ethische voorwaarden voldoen. Daarnaast waarborgt SHM de kwaliteit van de verspreide informatie.

Behandelend artsen hebben toegang tot de gegevens van hun behandelcentrum, zodat ze informatie op maat kunnen krijgen om het niveau van patiëntzorg te verhogen.

In Nederland zijn 24 ziekenhuizen door de minister van VWS erkend als hiv-behandelcentrum en 4 ziekenhuizen zijn aangewezen als hiv-behandelcentrum voor kinderen.

De gegevens die worden verzameld, worden door onze dataverzamelaars  in de SHM-database ingevoerd.

De vertrouwelijkheid van de gegevens is ten alle tijden gewaarborgd. Alle data in de database zijn gecodeerd (gepseudonimiseerd) en daarom niet direct herleidbaar.  

Na toestemming ontvangt SHM een registratieformulier van het behandelteam met enkele persoonsgegevens zodat SHM kan controleren of de deelnemer al geregistreerd is bij SHM of dat het een nieuwe deelnemer betreft waaraan een codenummer toegekend moet worden zodat medische gegevens verzameld kunnen worden uit het elektronisch patiëntendossier en medische gegevens uit restmateriaal van afgenomen bloedmonsters.

Is de deelnemer reeds geregistreerd dan worden de behandelcentra waar de deelnemer eerder in zorg is geweest benaderd zodat ook deze oude medische gegevens verzameld kunnen worden voor onderzoek.

Na uitgifte van een codenummer kunnen initiële gegevens zoals datum van laatste negatieve en eerste positieve hiv-test, route van infectie en roken, alcohol- en drugsgebruik verzameld worden. Bij vervolgbezoeken worden vervolgens informatie over de behandeling, ziektesymptomen en laboratoriumresultaten verzameld.

SHM verzamelt ook gegevens over kinderen die leven met hiv evenals gegevens over kinderen die zijn blootgesteld aan hiv en anti-hiv-medicatie.

Lees meer

SHM heeft diverse maatregelen genomen om uw (medische) persoonsgegevens goed te beschermen, waaronder:

 • Alle SHM medewerkers die met patiëntgegevens werken, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
 • Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben om u te kunnen registreren bij SHM, nadat u toestemming heeft gegeven, zijn gepseudonimiseerd en worden gescheiden opgeslagen van uw gepseudonimiseerde medische gegevens.
 • Uw gegevens worden opgelsagen in de landelijke SHM database binen de IT infrastructuur van het Amsterdam UMC. Het Amsterdam UMC is gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (ISO27001 en NEN7510).
 • Behandelgegevens die gedeeld worden met goedgekeurde onderzoeksinstellingen bevatten alleen de noodzakelijke gegevens voor betreffend onderzoek waarbij het SHM codenummer vervangen is door een randomcode. Deze gegevens worden op een veilige manier gedeeld en vernietigd naar afronding op stopzetting van het onderzoek.
 • Uw gegevens worden niet gedeeld met commerciële partijen zoals verzekeraars of farmaceuten.

U kunt bij uw behandelend arts uw toestemming intrekken als u niet langer wilt dat medische gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. SHM zal dan niet langer medische gegevens verzamelen en de doorgegeven persoonsgegevens via het registratieformulier worden gewijzigd in onderstaande basisgegevens:

 • geboortejaar;
 • geslacht;
 • geboren in Nederland ja/nee
 • in- en uitzorgdatum;
 • eventuele eerdere aanmelding bij SHM als u eerder in een ander  hiv-behandelcentrum in behandeling bent geweest;
 • vermelding dat er schriftelijke en/of mondelinge uitleg is gegeven.

Naast dit recht heeft u nog meer rechten waarop u een beroep kunt doen bij uw behandelend arts:

 • Recht van bezwaar; dit recht is van toepassing wanneer u het idee heeft nooit toestemming te hebben geven dat uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door SHM worden gebruikt. Maakt u bezwaar dan stopt SHM met het verzamelen van uw medische gegevens en worden de doorgegeven persoonsgegevens via het registratieformulier gewijzigd in bovenstaande basisgegevens.
   
 • Recht op rectificatie en aanvullingen; het recht om uw persoonsgegevens die niet juist of onvolledig zijn kunt u uitoefenen door de wijzigingen door te geven aan de hiv-behandelaar of verpleegkundig consulent. De gewijzigde of aangevulde persoonsgegevens in uw medisch dossier, zullen door de dataverzamelaar verwerkt worden in de landelijke SHM database.
   
 • Recht op beperking van de verwerking; het recht om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Bij de hiv-behandelaar of verpleegkundig consulent kunt u aangeven dat u uw toestemming tijdelijk intrekt, uw medische gegevens worden niet langer door SHM verzameld en de doorgegeven persoonsgegevens via het registratieformulier worden gewijzigd in bovenstaande basisgegevens.
 • Recht op inzage; u heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien. SHM kan u geen directe inzage geven in de landelijke SHM database omdat uw gegevens gecodeerd worden verzameld en opgeslagen. Wel kunt u uw gegevens inzien die door de hiv-behandelaar of verpleegkundig consulent in uw medisch dossier genoteerd worden.
 • Recht op dataportabiliteit; u heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. SHM kan uw gegevens niet overdragen, omdat uw gegevens gecodeerd worden verzameld en opgeslagen in de landelijke SHM database. Wel kunt u uw gegevens uit uw medisch dossier overdragen.

In onze brochure (zie hieronder) staat uitgelegd hoe het verzamelen en analyseren van gegevens van mensen met hiv kan bijdragen aan het optimaliseren van de hiv-zorg.

In onze patiëntinformatiebrief staat meer informatie over deelname aan de landelijke monitoring van hiv-infecties en hoe wij uw gegevens beschermen als u toestemming heeft gegeven voor onderzoek.

U kunt ook informatie over SHM krijgen via uw behandelend arts of hiv-verpleegkundige.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Download onze brochure

Van diagnose naar optimale behandeling: Elke patiënt telt

20221882_HIV_PATIENTFOLDER SHM_COVER FOLDER A5_NL_V2.jpg