Dataverzameling hepatitis C

Data wordt verzameld om inzicht te krijgen in de hepatitits C-epidemie en om de behandeling en prognose van hepatitis C in Nederland te verbeteren. De behandelgegevens van alle mensen met hepatitis C die zorg krijgen of kregen bij een van de deelnemende hepatitis-behandelcentra worden daarom, na uitdrukkelijke toestemming, verzameld en opgeslagen in de SHM-database. SHM beheert de database en de werkgroep bewaakt toegang tot en het gebruik van de gecodeerde data.

Er worden geen gegevens aan commerciële partijen, zoals verzekeraars of farmaceutische ondernemingen verstrekt. De werkgroep Hepatitis C geeft toestemming aan de onderzoeksgroepen voor het gebruik van specifieke data voor onderzoeksdoeleinden indien deze aan de strenge wettelijke en ethische voorwaarden voldoen. Daarnaast waarborgt SHM de kwaliteit van de verspreide informatie.

Behandelend artsen hebben toegang tot de gegevens van hun behandelcentrum, zodat ze informatie op maat kunnen krijgen om het niveau van patiëntzorg te verhogen.

In Nederland doen momenteel 5 ziekenhuizen mee: allemaal erkend als hepatitis-behandelcentrum door de Nederlandse Vereniging van Maag-darm-lever-artsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

 • Erasmus MC
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Radboudumc
 • Maastricht UMC
 • UMC Utrecht

De gegevens die worden verzameld, worden door dataverzamelaars  in de SHM-database ingevoerd.

De vertrouwelijkheid van de gegevens is ten alle tijden gewaarborgd. De identificeerbare registratiegegevens worden gescheiden opgeslagen van de medische gegeven die alleen onder een codenummer in de database worden opgeslagen en dus niet direct herleidbaar zijn. 

Nadat u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven worden de volgende data via de registratiedatabase aan SHM doorgegeven:

 • geboortedatum;
 • initialen (max. 2 letters);
 • geslacht;
 • nationaliteit en geboorteland;
 • 4 cijfers van uw postcode (geen letters);
 • eventuele eerdere aanmelding bij SHM als u eerder in een ander hiv-behandelcentrum in behandeling bent geweest;
 • ziekenhuisregistratienummer.

Op basis van deze gegevens maakt SHM een codenummer aan waaronder medische gegevens met betrekking tot uw behandeling tijdens vervolgbezoeken verzameld kunnen worden.

De SHM dataverzamelaars die behandelgegevens verzamelen in de hepatitis-behandelcentra en de SHM kwaliteitsmedewerkers die deze gegevens controleren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Alle behandelgegevens in de database worden onder een codenummer gescheiden opgeslagen van de registratiegegevens en zijn daarom niet direct herleidbaar naar individuele personen.

Behandelgegevens die gedeeld worden met goedgekeurde onderzoeksinstellingen bevatten alleen de noodzakelijke gegevens voor betreffend onderzoek waarbij het codenummer vervangen is door een randomcode. 

U kunt bij uw behandelend arts uw toestemming intrekken als u niet langer wilt dat behandelgegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. SHM zal dan niet langer behandelgegevens verzamelen.

Naast dit recht op gegevenswissing/vergetelheid heeft u nog meer rechten waarop u een beroep kunt doen bij uw behandelend arts:

 • Recht van bezwaar; dit recht is van toepassing wanneer u het idee heeft nooit toestemming te hebben geven dat uw behandelgegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Maakt u bezwaar dan stopt SHM met het verzamelen van uw behandelgegevens.
 • Recht op rectificatie en aanvullingen; het recht om uw persoonsgegevens die niet juist of onvolledig zijn kunt u uitoefenen door de wijzigingen door te geven aan de hepatitis-behandelaar of verpleegkundig consulent. De gewijzigde of aangevulde persoonsgegevens in uw medisch dossier, zullen door de dataverzamelaar verwerkt worden in de landelijke SHM database.
 • Recht op beperking van de verwerking; het recht om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Bij de hepatitis-behandelaar of verpleegkundig consulent kunt u aangeven dat u uw toestemming tijdelijk intrekt, uw behandelgegevens worden niet langer door SHM verzameld.
 • Recht op inzage; uw heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien. SHM kan u geen directe inzage geven in de landelijke SHM database omdat uw gegevens gecodeerd worden verzameld en opgeslagen. Wel kunt u uw gegevens inzien die door de hepatitis-behandelaar of verpleegkundig consulent in uw medisch dossier genoteerd worden.
 • Recht op dataportabiliteit; u heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. SHM kan uw gegevens niet overdragen, omdat uw gegevens gecodeerd worden verzameld en opgeslagen in de database. Wel kunt u uw gegevens uit uw medisch dossier overdragen.

In onze patiëntinformatiebrief staat meer informatie over deelname aan de landelijke monitoring van hepatitis C-infecties en hoe wij uw gegevens beschermen als u toestemming heeft gegeven voor onderzoek.

U kunt ook informatie over SHM krijgen via uw behandelend arts of hepatitis-verpleegkundige.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.