Stichting HIV Monitoring en privacy

Privacy bij Stichting HIV Monitoring

Vanzelfsprekend is privacy altijd een prioriteit geweest voor Stichting HIV Monitoring. Ter voorbereiding op de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ) op 25 mei jl. en de aanscherping van de privacyregelgeving, heeft SHM een aantal aanvullende maatregelen genomen die ervoor zorgen dat SHM aan alle eisen voldoet en om het bewustzijn bij onze medewerkers te vergroten.

De AVG schrijft voor aan welke eisen moet worden voldaan met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar individuen (patiënten, medewerkers, stagiaires, studenten, bezoekers en zakelijke relaties). Onder het verwerken van persoonsgegevens valt alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: ontvangen, opslaan, inzien, verstrekken, bewaren, vernietigen etc.

SHM Functionaris Gegevensbescherming

Om te waarborgen dat SHM en haar medewerkers voldoen aan de AVG, heeft SHM onder andere een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is verantwoordelijk om SHM-breed informatie en advies te geven over de AVG en overige van toepassing zijnde privacyregelgeving en ook toe te zien op de naleving hiervan.  

Privacybeleid van SHM

SHM heeft haar privacybeleid geactualiseerd. In het aangepaste privacy beleid zijn de eisen van de AVG voor een groot deel vertaald naar de SHM-werkprocessen. Onze privacybeleid bevat een aantal belangrijke documenten, waaronder het document ‘Hoe om te gaan met privacygevoelige gegevens’, het SHM personeelshandboek, risicomanagementsysteem, verwerkersovereenkomsten met externe partijen en meldplicht incidenten en calamiteitenplan melding datalek.

In aanloop naar de invoering van de AVG hebben onze medewerkers regelmatig presentaties bijgewoond over privacy. Deze informatie is tevens verspreid via onze interne nieuwsbrieven en onze intranetsite. Recentelijk hebben SHM medewerkers een verplichte e-learningmodule gevolgd die door het Academisch Medisch Centrum (AMC) is ontwikkeld om het bewustzijn over privacy en informatiebeveiliging te vergroten.

Nieuwe patiëntenfolder

Op korte termijn is er een nieuwe informatiefolder voor patiënten beschikbaar waarin staat beschreven hoe SHM en haar medewerkers persoonsgegevens verwerken, wat de rechten zijn van de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, en hoe zij die rechten kunnen uitoefenen. 

Privacy is een belangrijke factor voor ons werk. SHM zal haar processen blijven monitoren en herzien om ervoor te zorgen dat alle gegevens worden beschermd. De komende tijd zal verder worden gewerkt aan het privacy beleid en alle processen die hiermee samenhangen. We zullen onze partners, inclusief de hiv-behandelcentra, informeren over de wijzigingen in de samenwerking met SHM ten gevolge van de AVG.

Mocht u vragen hebben over onze privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.