Nationale Hepatitis Dag

National Hepatitis Day.pngDe Nationale Hepatitis Dag 2016 vond plaats op 1 november in Amsterdam. Het evenement werd druk bezocht, onder andere door een aantal medewerkers van Stichting HIV Monitoring. De dag stond in het teken van een aantal belangrijke publicaties en aankondigingen, waaronder de lancering van het nationaal hepatitisplan, genaamd “Meer dan opsporen”, door het RIVM. De Gezondheidsraad bracht daarnaast haar advies uit over screening van risicogroepen op hepatitis B en C en de GGD Amsterdam publiceerde het actieplan voor hepatitis B en C voor preventie en zorg in Amsterdam. De grote boodschap van de dag was: tijdig opsporen en behandelen kan veel ziekte door deze virusinfecties voorkomen.

Het nationaal hepatitisplan
Het nationaal hepatitisplan is opgesteld naar aanleiding van onder meer een te zeer versnipperde aanpak in de hepatitiszorg in Nederland. Vanuit het veld kwam daardoor ook de wens voor een meer planmatige aanpak van de hepatitiszorg. Het nationaal hepatitisplan, dat is opgesteld op basis van de input van verschillende betrokken partijen in de hepatitiszorg, waaronder specialisten, huisartsen en GGD’en, beschrijft de knelpunten en mogelijke verbeteringen in de hepatitisbestrijding in Nederland en is een zogenaamde ‘strategie tot actie’. In het plan komen onder meer bewustwording, vaccinatie, identificatie, diagnostiek en behandeling, organisatie van de zorg, surveillance en de kennisagenda aan bod.

De bijeenkomst bevatte verschillende sessies om de verschillende kanten van het nationaal hepatitisplan te belichten, waarin onder meer het klinische gedeelte, screening en preventie aan bod kwamen. Daarnaast is ook de organisatorische kant besproken.

Amsterdams hepatitis B en C actieplan
In 2016 is op initiatief van de GGD Amsterdam een actieplan voor de preventie en zorg van hepatitis B en C in Amsterdam opgesteld. Dit plan is ontwikkeld in samenwerking met alle bij hepatitis B (HBV) en C (HCV) preventie en zorg betrokken partijen in de stad, met als doel om het aantal nieuwe HBV en HCV infecties in Amsterdam te reduceren, meer mensen bewust te maken van hun infectie en optimale zorg, behandeling en kwaliteit van leven van patiënten met een HBV- of HCV-infectie te bevorderen. Anders dan het nationaal hepatitisplan is dit plan meer actiegericht en op stadsniveau geschreven, maar het sluit wel aan bij het nationaal hepatitisplan.

Advies Gezondheidsraad: meersporenbeleid voor screening van risicogroepen
Op het congres in Amsterdam werd ook het advies van de Gezondheidsraad gepubliceerd. De Gezondheidsraad adviseert de minister van volksgezondheid, welzijn en sport over de wenselijkheid van en de mogelijkheden voor vroegtijdige opsporing van HBV en HCV in risicogroepen. In het advies constateert de commissie dat chronische infecties met HBV en HCV in Nederland zo weinig voorkomen dat het instellen van een landelijk bevolkingsonderzoek nauwelijks gezondheidswinst zou opleveren. Het advies is dan ook om het aanbod van screening op HBV en HCV te beperken tot vijf risicogroepen. Het gaat om: eerstegeneratie-migranten en asielzoekers uit landen waar de virussen veel voorkomen, (ooit) regelmatig injecterende drugsgebruikers, mannen die seks hebben met mannen en sommige groepen medewerkers in de gezondheidszorg. De commissie raadt een aanpak langs meerdere sporen aan.

Daarnaast is de commissie van oordeel dat de verbeterde behandelmogelijkheden voor chronische HBV-infectie en (vooral) chronische HCV-infectie aanleiding vormen voor het heropsporen van personen bij wie in het verleden een infectie is vastgesteld, maar die nu niet meer in zorg zijn. De heropsporing dient erop gericht te zijn om patiënten de kans te geven gebruik te maken van de nieuwe, meer effectieve, behandelmogelijkheden. Eenmaal opgespoord moeten zij, als zij dit willen, snel gepaste zorg krijgen.

Wij kijken terug op een constructieve, interactieve en informatieve dag.

Voor meer informatie over het Amsterdamse actieplan klik hier

Het nationaal hepatitisplan is hier in meer detail beschreven klik hier