Dataverzameling bij SHM: Constant in ontwikkeling

Het aantal mensen met een HIV-infectie in Nederland blijft toenemen en door de verbeterde behandelmogelijkheden neemt ook het aantal follow-up bezoeken toe. Dit heeft er door de jaren heen toe geleid dat de database flink is gegroeid. In 2010 zijn er maar liefst 14.640.052 datapunten verzameld in de verschillende behandelcentra. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het aantal verzamelde datapunten met 12% gestegen. Treatment_centres.jpg
 

Deze kwantitatieve toename van datapunten is de aanleiding om in 2010 samen met de Clinical Research Unit (CRU) van het AMC kritisch te kijken naar de diverse datamanagement processen. Hieruit zijn verschillende verbeterstappen gedefinieerd die van grote invloed zijn op de ICT-infrastructuur en de datamanagement processen. Hieronder worden kort een viertal verbeterpunten besproken die momenteel in verschillende fase van uitvoering zijn.

1) Lab-link
In 2010 is er een standaardisatieslag ingezet met als doel de overdracht en verzameling van labgegevens van alle behandelcentra volledig te automatiseren. Momenteel loopt er een pilotproject bij het MCA Alkmaar, waarbij de laboratoriumuitslagen in de vorm van HL7-berichten via een beveiligde verbinding van een server in het MCA naar een server in het AMC worden gestuurd. In het najaar wordt officieel van start gegaan met dit project en zullen de verschillende sites benaderd worden door de Stichting HIV Monitoring en de CRU. De doelstelling van de stichting is de uitwisseling van labgegevens met alle behandelcentra binnen twee jaar volledig te automatiseren.

2) Samenvoegen Oracle en HIVREG
Tot 2003 werden patiëntgegevens in een lokale Accesdatabase, genaamd HIVREG, ingevoerd. Vanaf 2003 worden de gegevens centraal via een beveiligde internetverbinding in Oracle Clinical database verzameld. Tot op heden worden deze twee verschillende databases ten behoeve van de data-analyse samengevoegd en gesynchroniseerd. Momenteel is de Stichting HIV Monitoring druk bezig om de gegevens uit de ‘oude’ database te importeren in Oracle Clinical database zodat de verzameling en wijziging van gegevens enkel nog in één database plaatsvindt.

3) Patiëntrapportages
De toenemende grootte van de database heeft er ook toe geleid dat de terugkoppeling per site in een Accesdatabase onder druk is komen te staan. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing hiervoor waarbij ziekenhuizen via een beveiligde internetverbinding hun eigen gegevens kunnen inzien met behulp van Microsoft Report Builder software. Met behulp van inloggegevens kunnen de sites vooraf gedefinieerde ‘queries’ rechtstreeks over de brontabellen draaien. De bestaande patiëntrapportages zijn in samenspraak met enkele dataverzamelaar inhoudelijk licht aangepast en uitgebreid.

4) Centrum Specifieke (CS) Rapportages
Ook worden er momenteel rapportages ontwikkeld die per site de opgeschoonde data terugkoppelen in de vorm van tabellen. Deze ‘Centrum Specifieke (CS) rapportages’ hebben als doel de behandelteams in de behandelcentra halfjaarlijks een beeld te geven van de ontwikkelingen, trends en problematiek binnen de eigen patiëntenpopulatie. Dit project is in de afrondende fase; de technische bouwen momenteel nieuwe pagina's op de SHM website waarop de verschillende HIV behandelcentra met behulp van inloggegevens hun eigen gegevens kunnen afzetten tegen de totale dataverzameling.
 

In de volgende nieuwsbrief houden we u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van de verschillende projecten. We hopen u dan ook een blik te kunnen geven op de totale verzameling door presentatie van enkele Centrum Specifieke Rapportages.

Terug naar eNieuwsbrief

 
 
 

Stichting HIV Monitoring

Stichting HIV Monitoring (SHM) levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de zorg voor mensen met hiv in Nederland. Door middel van het verzamelen en bewerken van gecodeerde data van hiv-positieve personen uit het hele land draagt ons monitor-onderzoek structureel bij aan de kennis over hiv en stelt het behandelend artsen in staat om de zorg voor hun patiënten continu te verbeteren. Ons jaarlijkse Monitoring Report geeft waardevolle input voor het ontwikkelen van hiv-zorg en preventiebeleid in Nederland en binnen de Europese Unie.

© Stichting HIV Monitoring